Шафеев Александр

К: 0 разряд
Б: 0 разряд
29
42
1157
1186
1169
1173
Хасанов Булат

0:3

Хэрлэнбаяр Содон Петр

3:0

Хасанов Булат

0:3

Сахаровский Данил

2:1

Перфильев Даниил

0:5

Низамиев Валерий

0:5

Фролов Александр

1:4

Долгов Михаил

3:2

Перфильев Даниил

1:4

Хасанов Булат

0:5

Вирабян Давид

3:2

Вотинцева Мария

5:0

Хасанов Булат

1:2

Хасанов Булат

2:3

Хасанов Булат

5:0

Хабибулин Наиль

3:2

Васильева Алина

2:3

Сахаровский Данил

2:3

Хасанов Булат

1:2

Лапин Михаил

0:3

Низамиев Валерий

0:3

Набиуллин Ильдар

0:3

Павлишин Александр

1:4

Соколов Глеб

4:1

Фролов Александр

4:1

Смирнова Юлия

0:5

Хасанов Булат

1:4

Хвостикова Ольга

3:2

Хабибулин Наиль

3:2

Набиуллин Ильдар

4:1